Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ad Valorem Kft az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbikaban: személyes adatok védelméről szóló törvény) rendelkezéseinek megfelelően az alábbi tájékoztatást nyújtja a társaság tevékenysége során tudomására jutott személyes adatok kezelésével és feldolgozásával kapcsolatban:

Az Ad Valorem Kft. fő tevékenysége szerint rendezvényszervező cég, s mint ilyen a rendezvények, konferenciák megszervezése/megrendezése során a konferenciákon, rendezvényeken résztvevők személyes adatainak a birtokába jut.

A weboldalunk használata során, illetve a rendezvényeinkre történő regisztrálás, jelentkezés során megadott személyes adatokat a személyes adatok védelméről szóló mindenkor hatályos törvény rendelkezései szerint tároljuk, illetve kezeljük.

A www.advalorem.hu oldal (továbbiakban weblap) használata, illetve a személyes adatok megadása önkéntes. Az adatkezelés az Ad Valorem Kft által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

Az Ad Valorem Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen szükségesek.

Az Ad Valorem Kft az adatokat az érintett hozzájárulása nélkül harmadik félnek nem adja ki, és biztosítja, hogy a kezeléséből nem kerülnek ki a jelen bekezdésben foglalt esetet kivéve. Amennyiben az Ad Valorem Kft 3. fél megbízásából szervez konferenciát, úgy az adott konferenciára jelentkezők adatiat szükségképpen kiadja az Ad Valorem Kft. a megbízójának.

Az adatokat visszavonásig, de legkésőbb az adatkezelés szükségességének megszűnéséig tároljuk. A tárolt adatokat kizárólag az igényelt szolgáltatás teljesítéséhez használjuk fel. A regisztráló hozzájárul ahhoz, hogy a társaságunk alkalmazottai, amennyiben 3. fél megbízásából szervezzük a konferenciát, a megbízó, illetve a tevékenységünk elvégzéséhez szükséges mértékben igénybe vett alvállalkozóink felvegyék a kapcsolatot a regisztrálóval.

A személyes adatokról szóló törvény értelmében személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő ask akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát írásban közölni. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Adathelyesbítéshez és adattörléshez való jog

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett – a 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja, amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – a törvény szerint bírósághoz vagy a hatósághoz fordulhat. Ha az adatátvevő törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – e törvény szerint – bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. 

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó, illetve az Ad Valorem Kft által szervezett konferenciákra való más módon történő jelentkezésével valamennyi jelentkező ráutaló magatartással elfogadja a fentiekben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési feltételeket.